خانه    آمادگی بزرگترین هلدینگ اقتصادی ترکیه برای همکاری با بازار سرمایه ایران