نگاه آماری به منطقه کائیت هانه استانبول

منطقه کائیت هانه استانبول یکی از وسیع‌ترین مناطق استانبول است که به نوعی مرکز شهر محسوب میشود، یکی از امتیازهای منفی کائیتهانه وجود پستی و بلندی‌های زیاد در آن می‌باشد که در تصمیم گیری برای خرید ملک اهمیت بسزایی خواهد…

ادامه مطلب