00905369686758  -  00905369686759
 خانه    درجه اقتصادی ترکیه در دنیا در کدام رتبه قراردارد؟
خربد ملک در ترکیه