خانه    درجه اقتصادی ترکیه در دنیا در کدام رتبه قراردارد؟