عدم تمدید اقامت های توریستی در ترکیه از سال 2020

شرایط تمدید اقامت کوتاه مدت توریستی ترکیه از سال ۲۰۲۰ شرایط تمدید اقامت کوتاه مدت توریستی ترکیه از سال ۲۰۲۰ تغییر می کند. بر اساس آمار غیر رسمی نزدیک بر ۱ میلیون ایرانی در ترکیه از طریق اقامت کوتاه مدت…

ادامه مطلب